Jordfelsövervakning

I dagens tekniskt avancerade samhälle finns det fördelar för alla att använda ett system för jordfelsövervakning. Megacons system för jordfelsövervakning övervakar kontinuerligt och med stor noggrannhet läckaget i en grupp. Det är även ett effektivt hjälpmedel för förebyggande underhåll.

Så fort ett jordfel upptäcks så indikerar systemet det med en larmsignal. Man kan ställa in nivån för larmsignaler och varningar på så låg nivå som man önskar för att minimera risken för skada. Systemet visar också var i anläggningen jordfelet har uppstått så att man kan utföra åtgärder både snabbt och säkert.

AMA-texter

Söker du AMA-texter för jordfelsövervakning? Hör av dig till oss på sales@megacon.se så tillhandahåller vi det.

Industri

Bevakningen av jordfel är en förutsättning för att kunna leda ett förebyggande underhållningsarbete i femledarsystem inom industrin. Att upptäcka början till försvagad isolering och åtgärda problemet under ett planerat driftstopp kan hjälpa till att spara mycket pengar.

Kontor

Arbetsmiljön påverkas av kvalitén på elnäten. Ett väl fungerande femledarsystem minimerar både magnetfält från elnäten samt datastörningar som beror på oren elmiljö. Att bevaka jordfel och lösa de problem som uppstår är förutsättningar för att upprätthålla fungerande elnät.

Sjukhus

Inom sjukvården kan man få problem om en konventionell jordfelsbrytare löser ut. Megacon har produkter som övervakar en eller flera grupper indikeringar t.ex. i ett behandlingsrum eller i en akutsal. Du kan läsa mer om våra installationer i sjukhusmiljöer här:

Vill du veta mer?
Kontakta oss

Mikael Petrini
VD/Försäljning
070-233 73 84
mikael.petrini@megacon.se

Erik Ahlbom
Teknisk Försäljning
073-064 77 55
erik.ahlbom@megacon.se

Alexander Svensson
Teknisk Försäljning – Jönköping
073-084 41 71
alexander.svensson@megacon.se

Peyman Shamdani
Utveckling/IT
070-230 36 19
peyman.shamdani@megacon.se

Vad är syftet med ett femledarsystem?

Att erhålla en och samma potential i alla PE‐ledare inom anläggningen.
Dessutom är meningen med övervakningen att man senare under drift skall se förändringar och därefter
utföra åtgärder för att minska jordfelsströmmar.

Man säger att ett femledarsystem utan övervakning inte är ett femledarsystem. Kan Ni ge mig ett enkelt svar på detta?

Därför att en 5:e ledare (PE) förmodligen är sammankopplad med nollan på flera ställen. Detta gör att den 5:e ledaren och nollan får samma funktion som PEN‐ledare i gamla anläggningar.

Vilka typiska fel kan orsaka jordfelsströmmar i en anläggning?

PE och N‐ledaren ligger ihopkopplad i en undercentral.

Vad mer kan orsaka jordfelsströmmar i en anläggning?

Man kan få läckströmmar via vatten‐ och fjärrvärmekulvertar (samma potential). Därför är det
viktigt att man isolerar dessa kulvertar. Kan ge farliga potentialskillnader.

Vilka fördelar får man med att mäta över så många grupper som möjligt?

Ju fler grupper som övervakas desto lättare kan man hitta eventuella jordfelsströmmar. Självklart skall man anpassa antalet övervakade grupper till objektets storlek. Olika fel i olika grupper tar ut varandra vid sammankopplingen. Detta innebär att summaström för hela anläggningen kan vara noll. Dock kan felströmmen i varje grupp vara betydande.

Varför skall man ha fyrpoliga brytare i lågspänningsställverk och undercentraler?

Vid det obligatoriska isolationstestet kan man enkelt, grupp för grupp testa anläggningen för att säkerställa att inget jordfel existerar alternativt lättare hitta fel.
Nollan har inte noll‐potential i nya anläggningar då t.ex. tyristorlaster och obalans i 3‐fas system höjer potentialen i nollan. Nollan bör betraktas som en 4:e fasledare.

Varför är det extra viktigt att lägga N‐ledaren parallellt med fasledarna i lågspänningsställverket?
  • Man får bättre symmetri och balans mellan ledarna.
  • Man får mindre magnetfält.
  • Lättare inkoppling av utgående kablar.
Varför mäter man övertonshalten (THD) i eventuell jordfelsström?

Ju mer man vet om jordfelsströmmen desto lättare kan man härleda felet!

Det ger en indikering om anläggningen har mycket övertoner.

Det går sedan att välja att filtrera bort övertonerna per övervakad kanal, tex om det finns installerad utrustning som orsakar stora övertoner.

Varför är det viktigt med att tidstämpla varnings‐ och larmtillfällen?

Det blir betydligt lättare att hitta felet när man vet vilken grupp som larmat och när det inträffade!
Exempelvis när en motor startade.

Finns det någon regel på vilken nivå man skall ställa varning och larmnivå?

Det finns två gränser idag som gäller enligt säkerhetsföreskrifterna:

  • Personskydd: 30mA
  • Brandskydd: 300 mA

Vi föreslår att man grundinställer varje kanal/grupps varning‐ respektive larmnivå på 150 mA och 300 mA. Efter utfört isolationstest kan man ställa in om möjligt lägre värden. Fördelen med detta är att så tidigt som möjligt få indikation på att potentialen i PE‐ledarna förändras.

Vilken jordfelsövervakning lämpar sig för buskommunikation och hur skall den kopplas?

IsoBase 96 och IsoBox 96/16 har RS485 ModBus RTU som standard för kommunikation med överordnat datasystem. DEt är också det som fortsatt är det vanligaste gränssnittet. Produkterna kan även levereras med ProfiBus och Modbus TCP/IP Ethernet.

Är det viktigt med utbildning av hur en jordfelsövervakning fungerar och varför man har övervakning av sitt femledarsystem?

Ja! Man kan enkelt ta några exempel ur verkligheten får att lätt få förståelse att det lönar sig samt hur jordfelsövervakningen fungerar.

Jordfelsövervakningen ger kontinuerlig information om vart i anläggningen som det finns ett fel. Att åtgärda dessa felaktigheter i installationen är ett underhållsarbete som lönar sig genom att anläggningen hela tiden är igång.  

Händelse ur verkligheten

Verkstadsmiljö

Vid en verkstad fick man ur Megacons jordfelsövervakning en jordfelsindikering vid vissa tillfällen men förstod inte riktigt varför. Vid utbildning av systemet kring jordfelsövervakningen uppstod ett verkligt fel varpå man kontrollerade vilka maskiner som var anslutna till den grupp som larmade.

Det kunde snabbt konstateras att det var en kabel som blivit avskavd samt blivit frätt av olja och därmed tappat sin fulla isolation vilket medförde krypströmmar. Detta ledde till att det i detta läge bara blev larm på larmpanelen, jordfelsströmmen var lägre än 300mA, och ingen påverkan på maskin och omgivning hade uppkommit.

Kontentan av besöket:

Det blev ett planerat stopp av verkstadsmaskinen samt att byte av kabel. Här blev det inget driftstopp under ett redan fullt pågående arbetsskift.

Ett stillestånd hade vid denna verkstadsmaskin påverkat hela produktionslinjen och därmed orsakat höga stilleståndskostnader samt förlängt leveranstider.

Vad som kunnat hända vid en riktig kortslutning av kabeln hade troligen varit mycket värre. Vi är glada att se att övervakningen med våra produkter skapar trygghet och kvalitet på riktigt.